Sno

Name of the Instructor

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

April

May

June

July

1

Shri. S.P.Baviskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Shri. P.R.Mali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Shri. M.T.Chaudhari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Shri. M.J.Gaikwad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Shri. S.B.Hire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Shri. J.R.Patil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Shri. V.D.Baviskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Shri. J.N.Mali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Shri. Y.R.Chaudhari